Glossary indicatorenset

Uit Vensters VO Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Naam Definitie
Instelling (BRIN) School op instellingsniveau (BRIN-niveau) Elke instelling heeft een uniek nummer in de Basisregistratie Instellingen, (bijvoorbeeld 00AA).
Internationaal Baccalaureaat (IB) Het Internationaal Baccalaureaat vormt samen met de Engelse Stroom (ES) het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO). Het diploma Internationaal Baccalaureaat (IB) is te behalen door leerlingen van 16 tot 19 jaar uit het voortgezet onderwijs, op het niveau van het Nederlandse vwo. De leerling volgt twee jaar lang zes vakken die hij heeft gekozen uit zes disciplines, waaronder talen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en artistieke vakken. Het Internationaal Baccalaureaat is een diploma dat in principe toegang geeft tot het hoger onderwijs in de hele wereld. DUO registreert deze twee jaren in leerjaren 5 en 6.
ISK Internationale Schakelklas; klas met leerlingen van buiten Nederland die Nederlands leren om daarna weer in het reguliere onderwijs te kunnen doorstromen.
Kalenderjaar Een kalenderjaar is een periode van precies één jaar, beginnende op 1 januari en eindigend op de laatste dag van december. Deze indeling wordt gebruikt voor o.a. financiële indicatoren.
Kwadrant Oude indelingscategorie voor de indicatoren; de twintig indicatoren werden verdeeld over vier kwadranten:
 • onderwijsprestaties
 • kwaliteitszorg
 • effectief onderwijsbeleid
 • bedrijfsvoering.

Nu zijn dat zes tabbladeren of thema's:

 • Algemeen
 • Resultaten
 • Onderwijsbeleid
 • Kwaliteit
 • Bedrijfsvoering
 • (indien van toepassing) Praktijkonderwijs.
Kwaliteitskaart Oude naam van Opbrengstenkaart (van de Inspectie).
LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren; belangenorganisatie van, voor en door scholieren. Zie http://www.laks.nl
Leerjaar Een aanduiding van het leerjaar waarin de leerling onderwijs volgt. Mogelijke waarden: 1 t/m 6. (Bron:DUO)
Leerweg Niveau-indeling binnen vmbo (verhouding praktijk/theorie). Mogelijke waarden:
 • Theoretische leerweg (vmbo-t)
 • Gemengde leerweg (vmbo-g)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)
 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Als binnen Vensters een onderverdeling wordt gemaakt, dan wordt aangesloten bij de indeling van de Inspectie, waarbij vmbo-g en vmbo-t worden samengenomen:

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
LGF Leerlinggebonden financiering, ook wel aangeduid als “rugzakleerlingen”
LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Dit is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in één van de leerwegen van het vmbo en behoort tot deze onderwijssoort van voortgezet onderwijs Het kenmerk van deze leerlingen is LWO. De elementcode heet LWOO.
Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (LWV-PrO) Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs.

Het doel van de vereniging is:

 • Belangenbehartiging van de onderwijssoort op alle niveaus en bij alle instanties
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner tijdens processen rond onderwijsinhoudelijke vernieuwing
 • Gezamenlijk streven naar onderwijskundige vernieuwing en verdere professionalisering door uitwisseling, ondersteuning en scholing
 • Goede communicatie tussen alle leden ten behoeve van een herkenbaar en goed georganiseerd praktijkonderwijs
Meer informatie is te vinden op de http://www.praktijkonderwijs.nl
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MKB Midden- en Kleinbedrijf (is ook naam van de brancheorganisatie)
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zie http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
Onderwijs in Cijfers (OIC) Onderwijs In Cijfers. Een website die informatie biedt over leerlingen, het personeel en de financiën van scholen voor bestuurders en managers. OIC wordt beheerd door DUO. Meer informatie is te vinden op de website http://oic.cfi.nl/
Onderwijssector Onderverdeling van het onderwijsstelsel sectoren:
 • primair onderwijs (PO)
 • voortgezet onderwijs (VO)
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)
 • hoger onderwijs (HO)
Ongediplomeerd schoolverlaten Oude naam van indicator Tussentijds van school
OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel (personeelsindicatoren). Dit is personeel dat niet onderwijsgevend is: DIR, IOP en DOP. Zie ook personeelsindeling.
OP Onderwijsgevend Personeel (personeelsindicatoren) Zie ook personeelsindeling.
Opbrengstenkaart De Opbrengstenkaart van de Inspectie toont de schoolresultaten van leerlingen in diverse schooljaren. De Opbrengstenkaart wordt gebruikt voor indicator Doorstroom en uitstroom.
Overhead Oude naam voor indicator Leerlingaantal/personeel
Personeelsindeling In het Informatiebesluit wordt OCW onderscheid gemaakt tussen 5 hoofdcategorieën en de 18 functiecategorieën:

A. Management: leidinggevenden die integraal (eind)verantwoordelijk zijn over de (algehele) onderwijsinstelling (bv. schoolbestuur, directeuren, schoolleiders)

1. Leden van het College van Bestuur

2. (Bovenschoolse) directeur

3. Adjunct- of waarnemend directeur

4. Overig management in directie en bestuur


B. Middenmanagement: personeel dat al dan niet functioneel de leiding heeft over onderdelen/afdelingen binnen een onderwijsinstelling

5. Staffunctionaris (bv hoofd facilitaire dienstverlening)

6. Onderwijs coördinator

7. Overig middenmanagement


C. Onderwijsgevend personeel: benoembaar/bekwaam onderwijspersoneel dat in direct contact met de leerling/deelnemer onderwijs verzorgt dat systematisch en planmatig die leerling ondersteunt bij de verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden

8. Groepsleerkracht

9. Vakleraar

10. Leraar in opleiding

11. Overig onderwijzend personeel


D. Onderwijsondersteunend personeel: het personeel dat onder verantwoordelijkheid van een leraar bijdraagt aan de verzorging van het onderwijs door onderwijsondersteunende activiteiten

12. Assisterende functies (bv. (techn. onderwijsassistent, docent-assistent e.d.)

13. Therapeutische en zorgfuncties (bv. logopedist, schoolmaatsch. werker)

14. Instructeur

15. Overig onderwijsondersteunend personeel


E. Beheer- en administratief personeel: het ondersteunend personeel exclusief het managementpersoneel dat niet direct betrokken is bij het primaire proces (zoals omschreven bij onderwijsgevend personeel)

16. Beheerfuncties (bv. conciërge, schoonmaker, beheerder ICT)

17. Administratieve functies (bv. personeelszaken, salaris- of leerlingadministratie)

18. Overig beheer- en administratief personeel


Voor Vensters voor Verantwoording wordt deze indeling overgenomen met de volgende aanpassing; functiecategorie 6 (onderwijscoördinator) valt niet in de hoofdcategorie “B. middenmanagement” maar in “D. onderwijsondersteunend personeel”.

In Vensters wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect personeel.

Direct personeel:

 • onderwijzend personeel: functiecategorieën 8, 9,10, 11.
 • direct ondersteunend personeel: functiecategorieën 6, 12, 13, 14 en 15.

Indirect personeel:

 • indirect ondersteunend personeel: functiecategorieën 16, 17 en 18.
 • management: functiecategorieën 1, 2, 3, 4, 5, 7.
PO Primair Onderwijs (basisonderwijs) (onderwijssector)
PrO Praktijkonderwijs
Profiel Vakgebiedkeuze binnen havo en vwo. Indeling:
 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)
en de zes mogelijke combinaties van twee profielen.
REC Regionaal Expertise Centra. Scholen voor speciaal onderwijs werken samen in een Regionaal Expertise Centrum. Meer informatie is te vinden op http://www.wec-raad.nl.
Relatie toeleverend en afnemend onderwijs Oude naam voor indicator Toeleverend en afnemend onderwijs
ROC Regionaal Opleidingscentrum
SAO Sector Architectuur Onderwijs; architectuur met principes specifiek voor onderwijs (zie ook NORA)
SBO Speciaal Basisonderwijs. Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (MLK), scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK).
School De school zoals ouders en leerlingen hem kennen. De school valt over het algemeen samen met een fysiek gebouw en vestiging (BRINVEST-nummer).

Schoolniveau (of vestigingsniveau) komt overeen met het BRINVEST-nummer zoals dit bekend is bij DUO. Instellingsniveau komt overeen met het BRIN-nummer. Bestuursniveau komt overeen met de BG-code.

Als het BRINVEST-nummer van een school niet overeen komt met de werkelijkheid zoals ouders en leerlingen hem kennen (bijvoorbeeld door fusies, splitsingen, dependances, dislocaties), dan is er binnen Vensters een voorziening gemaakt waarmee een bestuur zelf zijn school of scholen opnieuw kan indelen.
Schoolcode Een door Vensters voor Verantwoording toegekende code voor een school. De schoolcode is een combinatie van BG-nummer, BRIN-nummer, Venstercode en BRINVEST-nummer. Voorbeeld: 12345-00AA-000
Schooljaar De term schooljaar wordt gebruik om aan te duiden hoelang één leerjaar duurt. Dit loopt in Nederland van 1 augustus van een bepaald jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
Schoolkostenmonitor Oude naam voor indicator Schoolkosten
Schoolsoort Dit begrip wordt niet meer gebruikt, in plaats daarvan wordt onderwijssoort+leerweg gebruikt.
Schoolsoortgroep (SSG) Schoolsoortgroep is een indeling die door DUO wordt gebruikt. Bij de vaststelling van de hoogte van de rijksbijdrage wordt in de bekostigingsformule onder andere gebruik gemaakt van de zogenaamde 'Gemiddelde Personeelslast' (GPL). In dit kader worden vier schoolsoortgroepen onderscheiden, waarbij de hoogte van de bekostigingscomponent GPL voor directie en leraren per groep verschilt. Afhankelijk van de verschillende opleidingen die aan een VO-instelling worden gegeven, is een school aan één van de vier schoolsoortgroepen toegerekend. Overeenkomstig de afspraak met de beleidsdirectie VO is, analoog aan de bekostiging, bij het beleidsterrein VO onderscheid gemaakt tussen de schoolsoortgroepen 1 tot en met 4.

Hieronder staan de schoolsoortgroepen beschreven:

 • schoolsoortgroep 1 = scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 1).
 • schoolsoortgroep 2 = scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze scholen (SSG 2).
 • schoolsoortgroep 3 = scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 3).
 • schoolsoortgroep 4 = scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 4).
Schoolstructuur Schoolstructuur geeft aan hoe de school aan de hand van beschikt onderwijs is samengesteld. In de Basisregistratie Instellingen van DUO is vastgelegd welk onderwijs aan een instelling beschikt is en welk onderwijs geldig is op de peildatum. Het gaat hier dus om welk afsluitend onderwijs de instelling mag geven. De volgende onderwijsmogelijkheden worden onderscheiden:
 • vwo
 • havo
 • vmbo theoretische leerweg (vmbo-tl)
 • vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)
 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kl)
 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bl)
 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg – leerwerktraject (vmbo-lt)
 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg – assistentopleiding (vmbo-ao)
 • praktijkonderwijs
Sector onderwijssector of vmbo sector
Sectoroverstijgend bestuur Bestuur waaronder scholen uit verschillende onderwijssectoren vallen. Dit zijn besturen die zowel scholen in de VO sector, als in een andere onderwijssector (PO of MBO) hebben.
Structurele samenwerkingsverbanden Oude naam voor indicator Samenwerking
Tabbladeren Indelingscategorie voor de indicatoren; de twintig indicatoren zijn verdeeld over zes tabbladeren:
 • algemeen
 • resultaten
 • onderwijsbeleid
 • kwaliteit
 • bedrijfsvoering
 • (indien van toepassing) praktijkonderwijs.
Tussentijds schoolverlaten / Tussentijdse uitstroom Oude namen voor indicator Tussentijds van school
Type vwo Het vwo kan worden onderverdeeld in:
 • Gymnasium
 • Atheneum
 • Lyceum (verouderde term, deze categorie aanduiding komt met ingang van leerjaar 2009-2010 te vervallen, maar kan nog zichtbaar zijn in historische data en trendoverzichten.)
Dit onderscheid is echter niet systematisch: sommige scholen verzorgen gymnasium (dat wil zeggen: vwo met de vakken Latijn en Grieks) en noemen dit gymnasium, andere scholen verzorgen deze vakken maar noemen de opleiding lyceum of vwo. Het onderscheid zoals weergegeven is conform de registratie die besturen binnen BRIN hebben opgegeven.
Vakcluster Een door de Inspectie gebruikte clustering van vakken:
 • Nederlands
 • Engels, Frans, Duits
 • Aardrijkskunde, Geschiedenis
 • Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie
 • Economie
 • Grieks, Latijn
 • Overig
De specifieke indeling van de vakclusters is in de bijlage te vinden.
VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs is gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het VAVO biedt opleidingen vmbo-tl, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. VAVO leerlingen worden niet meegenomen in de leerlingaantallen van de indicatorenset.
Venstercode De Venstercode is een 0 indien het een ‘niet gemodificeerde’ school is en een ‘1’ indien er sprake is van een school die is opgebouwd uit meerdere locaties. De Venstercode wordt toegevoegd aan de schoolcode.
Verdiepingsinformatie Aanvullende deel van de indicator dat kan worden ingevuld door de school (decentraal) of voor de school (centraal). Een school kan zelf kiezen of de verdieping zichtbaar wordt gemaakt voor de eigen school of niet.
Vervangingskosten Bij scholingsuitgaven zijn dit de de kosten die gemaakt worden om de werknemer die afwezig is vanwege scholing, te vervangen.
Vestiging (BRINVEST) School op vestigingsniveau (BRINVEST niveau). Elke vestiging heeft een uniek nummer in de Basisregistratie Instellingen, (bijvoorbeeld 00AA00).
Vmbo Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Vmbo-ao Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg – assistentenopleiding
Vmbo-b Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg (ook wel vmbo-bl genoemd)
Vmbo-g Vmbo Gemengde leerweg (ook wel vmbo-gl genoemd)
Vmbo-k Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg (ook wel vmbo-kl genoemd)
Vmbo-lt Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg – leerwerktraject
Vmbo sector Vakgebiedkeuze binnen vmbo. Indeling:
 • Techniek (TE)
 • Zorg en Welzijn (ZW)
 • Economie (EC)
 • Landbouw (LA)
 • Intersectoraal (COM)
Vmbo-t Vmbo Theoretische leerweg, voorheen MAVO (ook wel vmbo-tl genoemd).
VO Voortgezet Onderwijs
VO-raad Voortgezet Onderwijs Raad. Zie http://www.vo-raad.nl
VSNU Vereniging van Universiteiten
(V)SO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Onderwijs bedoeld voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en voor leerlingen met psychiatrische of gedragsproblemen. Dit onderwijs valt onder verantwoordelijkheid van REC.
Vwo Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs
Engelse stroom De Engelse Stroom vormt samen met het Internationaal Baccalaureaat het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs. De opleiding is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar en duurt 4 of 5 jaar. De vakken die de leerlingen volgen zijn vergelijkbaar met die in het voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo, maar worden voor het merendeel in het Engels aangeboden.
Internationaal Baccalaureaat Het Internationaal Baccalaureaat vormt samen met de Engelse Stroom (ES) het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO). Het diploma Internationaal Baccalaureaat (IB) is te behalen door leerlingen van 16 tot 19 jaar uit het voortgezet onderwijs, op het niveau van het Nederlandse vwo. De leerling volgt twee jaar lang zes vakken die hij heeft gekozen uit zes disciplines, waaronder talen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en artistieke vakken. Het Internationaal Baccalaureaat is een diploma dat in principe toegang geeft tot het hoger onderwijs in de hele wereld. DUO registreert deze twee jaren in leerjaren 5 en 6.
LWV-PrO Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs.

Het doel van de vereniging is:

 • Belangenbehartiging van de onderwijssoort op alle niveaus en bij alle instanties
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner tijdens processen rond onderwijsinhoudelijke vernieuwing
 • Gezamenlijk streven naar onderwijskundige vernieuwing en verdere professionalisering door uitwisseling, ondersteuning en scholing
 • Goede communicatie tussen alle leden ten behoeve van een herkenbaar en goed georganiseerd praktijkonderwijs
Meer informatie is te vinden op de http://www.praktijkonderwijs.nl
Indicator Eén van de 20 indicatoren die binnen het project Vensters voor Verantwoording zijn gedefinieerd om een beeld te geven van een school.
AKA Arbeidsmarkt gekwalificeerde Assistent
AOC Agrarisch Opleidingscentrum
Basisinformatie Gedeelte van iedere indicator dat altijd wordt getoond en verplicht door de school (decentraal) of voor de school (centraal) wordt ingevuld
Belanghebbenden Partijen die betrokken zijn bij de school, zoals ouders, leerlingen, MKB, toeleverend en afnemend onderwijs
Bestuur/bevoegd gezag (BG) Elk bestuur of bevoegd gezag heeft een uniek vijfcijferig registratienummer in de Basisregistratie Instelling (BRIN).
BION Beleidsinformatie Onderwijsnummer
Boardroom VO Project dat voorloopt op Vensters voor Verantwoording. Met name van belang vanwege het vaststellen van set van indicatoren
BVE Beroeps- en Volwasseneneducatie (onderwijssector)
Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van statistische informatie. Het CBS is verantwoordelijk voor de nationale (officiële) statistieken. Voor meer informatie zie http://www.cbs.nl.
Centrale indicatoren Indicatoren waarvan de invulling wordt ontleend aan centraal aangeleverde gegevens, bijvoorbeeld door DUO of de Inspectie; de school controleert deze gegevens en kan een toelichting schrijven
Decentrale indicatoren Indicatoren waarvan de invulling door de school zelf wordt verzorgd.
DOP Direct Ondersteunend Personeel (personeelsindicatoren). Dit is het personeel dat niet onderwijsgevend is, maar wel het onderwijsproces direct ondersteunt, zoals bijvoorbeeld een klassenassistent. Zie ook personeelsindeling.
Eenpitter Bestuur met 1 school eronder.
ELD Elektronisch Leerdossier; Programma dat beoogt een bruikbare standaard voor de digitale uitwisseling van leergegevens te ontwikkelen ten behoeve van een doorlopende leerlijn in het onderwijs.
E-overheid Kenmerken van deze e-overheid zijn dat het merendeel van de diensten via internet wordt aangeboden; dat burgers en bedrijven eenmalig gegevens aanleveren, welke vervolgens voor meervoudige diensten gebruikt kunnen worden
Havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HO Hoger Onderwijs (onderwijssector)
Hoger Onderwijs Onderwijssector. Deze sector omvat HBO en Universiteit
1CijferVO bestand Op grond van richtlijnen voor structurele gegevensleveringen met betrekking tot leerling- en vakgegevens ontvangt DUO informatie uit verschillende bronnen. De gegevens zijn vastgelegd op individueel niveau. DUO verrijkt de primaire gegevens door deze in verband te brengen met gegevens uit andere bronnen. De verrijking houdt in dat er eencijferattributen worden toegevoegd aan de primaire gegevens. Met de verrijkte gegevens maakt DUO informatieproducten voor de verschillende afnemers en voert ze analyses uit. Door afspraken te maken over de verrijking van de gegevens wordt bereikt dat gegevens eenduidig zijn gedefinieerd.

Voor het lopende schooljaar wordt gerekend met de 1e voorlopige telling van leerlingaantallen. De basis hiervan is de eerste voorlopige foto van BRON-VO. Deze BRON-VO foto (DUO) wordt door DUO op bepaalde punten gecorrigeerd en verwerkt tot het 1CijferVO bestand. Dit bestand dient als basis voor de beleidstelling.

Naast OCW/ DUO publiceren namelijk verschillende instanties (zoals CBS en sectororganisaties) informatie m.b.t. tot het onderwijs. Het streven is erop gericht dat ook hierbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van dezelfde gegevens. Het is wenselijk dat er afgestemd wordt over definities van variabelen, zodat dezelfde cijfers (ééncijfer) gepubliceerd worden indien hetzelfde wordt beschreven. In het 1CijferVO worden ééncijfer definities en afleidingen van attributen over gegevens van leerlingen in de sector VO vastgelegd.
Afdeling Afdelingen binnen het vmbo (specifieker niveau dan vmbo sector).

Mogelijke waarden:

 • BT = bouwtechniek
 • MT = metaaltechniek
 • ET = elektrotechniek
 • VT = voertuigentechniek
 • IT = installatietechniek
 • GT = grafische techniek
 • TL = transport en logistiek
 • KRB = kust-, rijn- en binnenvaart
 • HVS = haven- en vervoerschool
 • MOT = mode en techniek
 • VZ = verzorging
 • UV = uiterlijke verzorging
 • HV = handel en verkoop
 • AD = administratie
 • MC = mode en commercie
 • CT = consumptief
 • LNO = landbouw en natuurlijke omgeving
 • ME = ISP (Intrasectoraal programma) metalectro
 • IE = ISP instalectro
 • BB = ISP bouw-breed
 • ZW = ISP zorg en welzijn
 • HA = ISP handel en administratie
 • CB = ISP consumptief-breed
 • LB = ISP landbouw-breed
Basisregistratie Instellingen (BRIN) Hierin is vastgelegd welk onderwijs aan een instelling beschikt is en welk onderwijs geldig is op de peildatum. Het gaat hier dus om welk afsluitend onderwijs de instelling mag geven. De Basisregistratie Instellingen is ingesteld door Het Ministerie, dat BRIN-nummers toekent aan alle onderwijsinstellingen.
Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON) Hierin staan de gegevens over de inschrijvingen en instellingen van DUO. DUO verzamelt en beheert de gegevens. Deze gegevens zijn door DUO verwerkt tot 1Cijfer bestanden waarin gegevens zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast en waarin kenmerken worden toegevoegd.
CFI Centrale Financiën Instellingen. Op 1 januari 2010 zijn het Cfi (http://www.cfi.nl) en de IB-groep (http://www.ib-groep.nl) opgegaan in de nieuw opgerichte DUO.
Denominatie Levensbeschouwelijke visie op grond waarvan scholen kunnen hun onderwijs kunnen inrichten. Mogelijke waarden:
 • openbaar
 • algemeen bijzonder
 • katholiek
 • protestants-christelijk
 • overig
Deze gegevens zijn afkomstig van DUO en worden getoond in indicator Deze school.
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs. De uitvoeringsorganisatie van OCW belast met bekostiging van onderwijsinstellingen en informatievoorziening. DUO levert de meeste gegevens voor de centrale indicatoren. Op 1 januari 2010 zijn het Cfi en de IB-groep opgegaan in de nieuw opgerichte DUO.
Engelse stroom (ES) De Engelse Stroom vormt samen met het Internationaal Baccalaureaat het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs. De opleiding is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar en duurt 4 of 5 jaar. De vakken die de leerlingen volgen zijn vergelijkbaar met die in het voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo, maar worden voor het merendeel in het Engels aangeboden.
FTE Full Time Equivalent. Deze geeft de deeltijdfactor weer van iemand die parttime werkt. Als iemand 32 uur werkt, en de fulltime baan is 40 uur, dan levert dat een fte op van 80%. In alle betreffende indicatoren worden de personeelsgegevens teruggerekend naar aantal fte’s.
Hoofdexamen Bij de berekening van de indicatoren slaagpercentage en examencijfers wordt alleen rekening gehouden met deelnemers die een zogenaamd ‘hoofdexamen’ afleggen, waardoor ongeldige examenrecords niet meetellen. Hieronder wordt deze term toegelicht.

Soort examen is een indicatie die aangeeft om wat voor soort examengegeven het gaat. Dit is afkomstig uit het berekend 1 cijfer-attribuut. Mogelijke waarden van soort examen zijn:

 1. hoofdexamen
 2. nevenexamen
 3. ongeldig examenrecord

Opmerkingen:

 • Waarde 3 wordt gebruikt voor examenrecords die niet plausibel zijn (b.v. voorgaand jaar hetzelfde examen behaald, in het verleden een “hoger” examen behaald, etc.) of wanneer de opleiding van het examen niet voorkomt in de opleidingstabel examen (bijlage 1).
 • Nevenexamens (waarde 2) komen voor bij leerlingen die meerdere examenrecords hebben.
 • Het onderscheid tussen hoofd- en nevenexamen wordt dan gemaakt als volgt:
 1. De hoogste uitslag gaat voor. G gaat voor A gaat voor rest.
 2. Het examen op dezelfde instelling als de inschrijving op 1 oktober gaat voor.
 3. Indien er meer dan één examen voldoet aan 2, dan gaat het examen voor dat op dezelfde vestiging is gedaan als waar de inschrijving op 1 oktober wordt gevolgd.
IB-groep Informatie Beheergroep Op 1 januari 2010 zijn het Cfi en de IB-groep opgegaan in de nieuw opgerichte DUO.
NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Document met principes om te komen tot een e-overheid. Zie http://www.noraonline.nl
APC-gebieden Armoedeprobleemcumulatiegebieden. Lijst met postcodes die dienen als basis voor het Leerplusarrangement (zie LPA)
Vakkengroepen Indeling vakkengroepen


Nederlands
11. Nederlandse taal
1001. Nederlandse taal en literatuur
1062. Nederlandse taal

Engels, Frans en Duits
53. Franse taal
63. Duitse taal
71. Engelse taal
1002. Engelse taal en literatuur
1003. Franse taal en literatuur
1004. Duitse taal en literatuur
1063. Engelse taal
1064. Franse taal
1065. Duitse taal

Aardrijkskunde en geschiedenis
125. Geschiedenis en staatsinrichting
131. Aardrijkskunde
1021. Geschiedenis

Economie
233. Economie 1,2
1022. Economie

Wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie
153. Wiskunde
173. Natuur- en scheikunde I
174. Natuur- en scheikunde II
191. Biologie (oud)
1018. Biologie
1023. Natuurkunde
1024. Wiskunde A
1025. Wiskunde B
1026. Wiskunde C
1027. Wiskunde D
1028. Scheikunde

Latijn en Grieks
1010. Latijnse taal en literatuur
1011. Griekse taal en literatuur
1050. Latijnse taal en literatuur met kcv

1051. Griekse taal en literatuur met kcv
LPA Leerplusarrangement. Via het Leerplusarrangement VO krijgen scholen extra geld als minimaal 30% van hun leerlingen afkomstig is uit APC-gebieden.
Onderwijssoort+leerweg+brugklas De onderwijssoort+leerweg+bugklas indeling is een combinatie van de onderwijssoort+leerweg indeling, aangevuld met de uitsplitsing van de onderwijssoort 'brj' naar brugklassen. Hierbij wordt gekeken naar de ILT codes, waarbij een combinatie van twee onderwijssoorten+leerweg mogelijk is en waar bij een combinatie van drie of meer onderwijssoorten+leerweg gekozen is voor 'brugjaar (algemeen)'.

De brugjaren van de eerste drie leerjaren worden als volgt uitgesplitst:

 • brugklas (algemeen)
 • pro
 • vmbo
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-k / vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
Meer informatie over deze indeling is in de bijlage te vinden.
Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) In het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) voor vmbo worden vak theorie en praktijk geïntegreerd getoetst. Zij voeren dus praktische handelingen uit en beantwoorden ook theoretische vragen. Deze cijfers worden vaak apart getoond omdat de Inspectie de school hierover niet op de resultaten van het centraal examen beoordeeld. De inspectie controleert bij CSPE wel op het verschil tussen het centraal examen en het schoolexamen.
Onderwijssoort Onderverdeling binnen een onderwijssector.

Bij het voortgezet onderwijs onderscheidt DUO:

 • Praktijkonderwijs
 • Brugjaren
 • Vmbo-k
 • Vmbo-b
 • Vmbo-(g)t
 • Havo
 • Vwo
 • Engelse Stroom
 • Internationaal Baccalaureaat

Brugjaren zijn de brugjaren in leerjaar 1 + 2. Incidenteel komt er voor de combinatie havo/vwo een brugjaar 3 voor. Deze worden dan meegeteld met brj.

Bij benchmarks op basis van onderwijssoort worden de verschillende onderwijssoorten individueel met elkaar vergeleken.
Schoolsamenstelling De schoolsamenstelling typering is gebaseerd de onderwijstypen waarvoor leerlingen staan ingeschreven voor de school voor het meest actuele jaar.

Op instellingsniveau en schoolniveau (vestigingsniveau) is een indeling gemaakt van schoolsamenstelling die enerzijds aansluit bij de praktijk en die anderzijds voldoende grote groepen creëert zodat zinvol vergelijken mogelijk wordt.


Dit is de indeling (naam en onderwijsaanbod) van de schoolsamenstelling op schoolniveau en instellingsniveau:

 • junior = brug
 • PrO = PrO of PrO brug
 • vmbo-bk = vmbo-b of vmbo-bk (en PrO en/of brug)
 • vmbo-bk(g)t = vmbo-b(g)t of vmbo-k(g)t of vmbo-bk(g)t (en PrO en/of brug)
 • vmbo-bk(g)t havo vwo = vmbo-b(g)t of vmbo-k(g)t of vmbo-bk(g)t en (havo en/of vwo en/of IB en/of ES) (en PrO en/of brug)
 • vmbo-(g)t = vmbo-(g)t (en PrO en/of brug)
 • vmbo-(g)t havo vwo = vmbo-(g)t en (havo en/of vwo en/of IB en/of ES) (en brug)
 • havo en havo vwo= (havo en/of vwo en/of IB en/of ES) (en brug)
 • vwo = vwo en brug


Op bestuursniveau wordt voor de indeling gebruik gemaakt van de SSG indeling, aangevuld met een groep voor sectoroverstijgende besturen. Voor deze groep worden géén benchmark gegevens getoond, omdat we niet de beschikking hebben over zuivere gegevens van de VO scholen onder deze besturen. In deze groep vallen ook besturen uit het (v)so (REC en SBO).

Dit is de indeling (naam en onderwijsaanbod) van de schoolsamenstelling op bestuursniveau:

 • PrO vmbo bk(g)t = PrO en/of vmbo-bk en/of vmbo (g)t (SSG 1)
 • havo vwo = vwo en/of havo (SSG 2)
 • vmbo (g)t havo = havo en vmbo-(g)t (en vwo) (SSG 3)
 • vmbo bk(g)t havo = havo en vmbo-bk(g)t (en pro) (en vwo) (SSG 4)
 • sectoroverstijgend = VO en (PO en/of MBO) of REC of SBO


Opmerkingen:

 • Het is belangrijk om te blijven volgen of de aantallen binnen de verschillende samenstellingen voldoende groot blijven.
 • Benchmarken gebeurt in principe op schoolsamenstelling op schoolniveau, tenzij daar expliciet van afgeweken wordt. Dit staat dan vermeld in het definitieveld van de indicator.
 • 'Brug' bestaat uit vmbo leerjaar 1 en 2 en havo/vwo leerjaar 1, 2 en 3.
Benchmarken Op bepaalde punten of indicatoren de uitkomsten van de eigen school vergelijken met andere scholen of groep van scholen. Welke scholen er binnen een benchmarkgroep vallen hangt af van de indicator. Vaak worden scholen vergeleken met scholen die hetzelfde onderwijsaanbod hebben.
IPTO De integrale personeelstelling onderwijs (IPTO) ‘nieuwe stijl’ wordt in opdracht van OCW uitgevoerd door CentERdata. IPTO is een jaarlijkse telling onder vo-scholen, waarin zij aangeven welke lessen er in de week van 1 oktober gegeven zijn en welke leraren zij hadden ingeroosterd. Vervolgens stellen onderzoekers van IPTO, met behulp van DUO-bestanden en eerdere metingen, vast welke lessen bevoegd zijn gegeven. Van de leraren waarvan IPTO niet weet of men bevoegd is, wordt dit nagevraagd bij de school. Vakken waarvoor geen bevoegdheid te bepalen is, worden niet meegenomen in het onderzoek. Meer informatie vindt u in het IPTO rapport 2015 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/27/rapport-ipto-bevoegdheden-en-vakken-in-het-vo). Dit onderzoek is vanaf de 2015-telling methodisch verbeterd en de rapportages zijn meer gericht op informatie waaraan in de praktijk behoefte is. Scholen kunnen zowel over lessen als over absolute aantallen leraren rapporteren. Zo wordt duidelijk dat een les onbevoegd gegeven kan zijn, terwijl de leraar tegelijkertijd wel over een ho-getuigschrift van een lerarenopleiding beschikt. Ook het genereren van regionale benchmarks en uitsplitsingen per vak behoren door IPTO ‘nieuwe stijl’ tot de nieuwe mogelijkheden voor besturen en scholen. Daarnaast kunnen scholen via IPTO zelf een toelichting geven op de IPTO-gegevens en de bevoegdheidsgegevens aanvullen die bij de IPTO-onderzoekers onbekend zijn. Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande systemen: scholen worden niet geconfronteerd met onnodige administratieve lasten. Met de koppeling aan Scholenopdekaart.nl wordt ook Vensters VO als een bestaand verantwoordingsplatform beter benut.
Inspectie De Inspectie van het Onderwijs heeft de volgende taken:
 • controleren of scholen zich aan wet- en regelgeving houden
 • oordelen over de kwaliteit van het onderwijs
 • bevorderen van kwaliteit
 • rapporteren over de staat van het onderwijs
 • controleren van de schoolfinanciën.
Meer informatie over de inspectie is te vinden op de website http://www.onderwijsinspectie.nl
Gewichtenleerling De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt of een school extra middelen krijgt. Het leerlingengewicht word toegekend op basis van opleidingsniveau van de ouders. Het aantal gewogen leerlingen op school speelt een rol bij de indicatoren Resultaten Eindtoets, Personeelskenmerken en Schooladvies en plaatsing in het voortgezet onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van DUO: https://duo.nl/zakelijk/PO/bekostiging/Gewichtenregeling/Gewichtenregeling.asp of in dit document: http://wiki.vensters.nl/images/vensters_vo/6/66/Toelichting_gewichtenregeling_basisonderwijs_per_1_januari_2015_v.1.1_tcm7-39943.pdf
Onderwijssoort+leerweg Onderwijssoort+leerweg is een binnen Vensters gehanteerde indeling die bestaat uit de combinatie van onderwijssoort en leerweg. Indien de leerweg bekend is, wordt het vmbo uitgesplitst naar de leerwegen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t, conform de indeling van de Inspectie. Dat geeft de volgende indeling:
 • PrO = Praktijkonderwijs
 • brj = brugjaren (combinatieklassen vmbo/havo leerjaar 1 en 2, en havo/vwo leerjaar 1, 2 en 3)
 • vmbo = vmbo (leerweg nog niet gekozen, alleen beschikbaar voor leerjaar 1 en 2)
 • vmbo-b = vmbo-b (alleen beschikbaar voor leerjaar 3 en 4)
 • vmbo-k = vmbo-k (alleen beschikbaar voor leerjaar 3 en 4)
 • vmbo-(g)t = vmbo-(g)t (beschikbaar voor leerjaar 1 t/m 4)
 • havo = havo
 • vwo = vwo
 • ES = Engelse Stroom
 • IB = Internationaal Baccalaureaat

Indien van een leerling in een brugjaar bekend is in welke andere categorie hij/zij ook zit (bijvoorbeeld vwo), dan wordt de leerling meegeteld in brugjaar. Het is in voorkomende gevallen wel mogelijk om een uitsplitsing van de lerlingen in het brugjaar te maken.

De indeling onderwijssoort+leerweg wordt gebruikt bij alle indicatoren behalve Aantal leerlingen (hier wordt onderwijstype gebruikt).
Onderwijstype Verdere specificatie van onderwijssoort naar onderwijstypes (o.a. leerjaar en leerweg) zoals gehanteerd in Vensters.

De indeling onderwijstype (voorheen schoolsoort genoemd) wordt gebruikt bij indicator Aantal leerlingen. Bij de overige indicatoren wordt Onderwijssoort+leerweg gebruikt.

Dit geeft de volgende indeling:

 • PrO = praktijkonderwijs (alle leerjaren)
 • leerjaar 1 = vmbo, havo, vwo (leerjaar 1)
 • leerjaar 2 = vmbo, havo, vwo (leerjaar 2)
 • leerjaar 3 = havo,vwo en combinatieklas havo/vwo (leerjaar 3)
 • vmbo-b = vmbo-b (leerjaar 3 en 4)
 • vmbo-k = vmbo-k (leerjaar 3 en 4)
 • vmbo-(g)t = vmbo-(g)t (leerjaar 3 en 4)
 • havo 4-5 = havo (leerjaar 4 en 5)
 • vwo 4-6 = vwo (leerjaar 4, 5 en 6)
 • ES = Engelse Stroom (alle leerjaren)
 • IB = Internationaal Baccalaureaat (alle leerjaren)
 • Overig

Andere weergave: http://wiki.vensters.nl/index.php/Categorie:Gegevens

PDF: https://wiki.vensters.nl/index.php?title=Glossary_indicatorenset&action=pdfbook&format=single

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen