Overzicht indicatoren SchoolVenster

Uit Vensters VO Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

FAQ logovensters.png

Indicator Definitie
Aanbod VO De indicator Aanbod toont de verdeling van het aantal leerlingen over het onderwijsaanbod zoals op 1 oktober van het betreffende schooljaar bekend is.
Aantal leerlingen De indicator Aantal leerlingen toont de definitieve leerlingaantallen geteld op 1 oktober van het betreffende schooljaar.
Algemene gegevens school VO De indicator Algemene gegevens school toont algemene informatie over de school zoals adresgegevens, onderwijstype en website.
Behaalde diploma's en certificaten Het absolute aantal leerlingen met een - tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs - behaald (branche)certificaat en het percentage leerlingen met een - tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs - behaald (branche)certificaat, gedefinieerd als het aandeel leerlingen met een behaald (branche)certificaat op het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) in het betreffende schooljaar én het absolute aantal leerlingen met een - tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs – behaald AKA/niveau 1/Entree diploma (eventueel behaald als extraneus bij een mbo-instelling) en het percentage leerlingen met een - tijdens inschrijving in het praktijkonderwijs – behaald AKA/niveau 1/Entree diploma (eventueel behaald als extraneus bij een mbo-instelling), gedefinieerd als het aandeel leerlingen met een behaald AKA/niveau 1/Entree diploma op het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) in het betreffende schooljaar.
Bevoegd gegeven lessen De indicator Bevoegd gegeven lessen toont het aantal en het percentage bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen op de school in de week van 1 oktober.
Doorstroom binnen de school De indicator Doorstroom binnen de school toont het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt (de onderbouwsnelheid) en dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt (het bovenbouwsucces). De onderbouwsnelheid wordt gemeten over de gehele onderbouw en het bovenbouwsucces wordt gemeten per onderwijssoort.
Doorstroom naar vervolgonderwijs De indicator Doorstroom naar vervolgonderwijs toont naar welke onderwijssectoren de leerlingen uitstromen en of zij na één jaar hier nog zitten.
Examencijfers De indicator Examencijfers toont het gemiddelde examencijfer van deelnemers aan het schoolexamen en centraal examen per onderwijssoort+leerweg van de betreffende school.
Marktaandeel en voedingsgebied De indicator Marktaandeel/voedingsgebied verschaft inzicht in het voedingsgebied en het marktaandeel van een school. Het voedingsgebied van een instelling of school geeft de leerlingen naar postcodegebied weer. Het marktaandeel van een school wordt bepaald op grond van het aantal leerlingen dat een school betrekt uit een bepaalde gemeente, in verhouding tot het totaal aantal vo-leerlingen uit die gemeente.
Open dagen De indicator Open dagen toont wanneer de school open dagen organiseert.
Personeel De indicator Personeel toont het ziekteverzuimpercentage (ZVP) en de meldingsfrequentie (ZMF), het totaal aantal fte, de gemiddelde leeftijd van het personeel, de leeftijdsopbouw, de onderverdeling man/vrouw en het onderscheid in direct en indirect personeel.
Profiel van de school VO De indicator Profiel van de school toont in maximaal vijf kernwoorden hoe de school zichzelf wil profileren.
Profiel- en sectorkeuze De indicator Profiel- en sectorkeuze toont de profiel- (havo/vwo) en sectorkeuze (vmbo) van de examendeelnemers in het betreffende schooljaar per school naar onderwijssoort+leerweg.
Scholing personeel praktijkonderwijs De indicator Scholing personeel praktijkonderwijs toont de hoogst behaalde bevoegdheid (1e graad, 2e graad, andere bevoegdheid, in opleiding en anders) van het personeel van de school (peildatum 1 oktober) als percentage van het totaal fte op de school. In de tooltip staat het aantal fte per bevoegdheid.
Schooladvies en plaatsing De indicator Schooladvies en plaatsing toont het percentage leerlingen in leerjaar drie dat op, boven en onder het niveau van het basisschooladvies zit.
Schoolklimaat en veiligheid De indicator Schoolklimaat en veiligheid toont de resultaten van 11 vragen over sociale veiligheid binnen de school. Daarnaast toont Schoolklimaat en veiligheid het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school.
De indicator Schoolklimaat en veiligheid toont het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school.
Schoolkosten De indicator Schoolkosten toont de werkelijke schoolkosten die de school aan ouders in rekening brengt per leerjaar+onderwijssoort+leerweg.
Schoolondersteuningsprofiel VO De indicator Schoolondersteuningsprofiel toont schoolondersteuningsprofiel van de school. In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.
Schoolplan De indicator Schoolplan toont een document waarin de school voor een periode van vier jaar beschrijft hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd. De school geeft daarmee inzicht in het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg van de school.
Slaagpercentage De indicator Slaagpercentage toont het absolute aantal geslaagden en het slaagpercentage, gedefinieerd als het aandeel geslaagden op het totaal van de deelnemers aan het eindexamen per onderwijssoort+leerweg op de betreffende school.
Sociale Opbrengsten VO Deze indicator toont de visie en werkwijze van de school op gebied van sociale opbrengsten.
Tevredenheid leerlingen De indicator Tevredenheid leerlingen toont de gemeten algemene tevredenheid van leerlingen verdeeld over de hele school. De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van in totaal 27 vragen, waarvan 16 vragen worden gebruikt voor de indicator Tevredenheid leerlingen en 11 vragen voor de indicator Schoolklimaat en Veiligheid. Voor het praktijkonderwijs zijn twee aparte vragen toegevoegd.
Tevredenheid ouders De indicator Tevredenheid ouders toont de gemeten algemene tevredenheid van ouders van leerlingen. Scholen bepalen zelf in welke leerjaren van de onderwijssoorten de oudertevredenheid wordt uitgezet. De tevredenheid voor ouders wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst van 15 vragen.
Waardering Inspectie en andere evaluaties De indicator Externe evaluaties toont één of meerdere (maximaal 5) evaluaties die op de school hebben plaatsgevonden. Standaard toont deze indicator het meest recente rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

PDF downloaden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen