PO SchoolVenster

Uit Vensters VO Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
FAQ logovensters.png
Indicator Omschrijving
Aantal leerlingen PO De indicator aantal leerlingen toont het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van een schooljaar.
Algemene gegevens school De indicator deze school toont algemene gegevens zoals adres, schooltype en denominatie.
Belangrijke Ketenpartners Deze indicator toont de ketenpartners waarmee de school samenwerkt.
Financiële kengetallen bestuur De indicator financiële kengetallen bestuur toont de financiële positie van een bestuur.
Kenmerken personeel De indicator personeel geeft inzicht in het totaal aantal fte, de gemiddelde leeftijd van het personeel, de leeftijdsopbouw, de onderverdeling man/vrouw, personele opbouw per functiegroep en geslacht en aantal leerlingen per fte.
Kwaliteitszorg Deze indicator toont informatie over de kwaliteitszorg binnen de school.
Leerlingtevredenheid Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van de leerlingen uit de groepen 6/7/8 of 7/8.
Onderwijstijd PO Deze indicator toont informatie over hoeveel tijd de school per leerjaar per week besteedt aan de verschillende vakken.
Organisatie van het onderwijs Deze indicator toont hoe een school het onderwijs organiseert
Ouders en school Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van ouders en hoe de school de samenwerking met ouders organiseert.
Oudertevredenheid Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school.
Overstappers De indicator geeft informatie over de tussentijdse in- en uitstroom en doorstroom binnen de school.
Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar Deze indicator toont de positie van leerlingen in het VO, in het eerste leerjaar na uitstroom uit het PO. De positie wordt getoond in relatie tot VO advies van de PO school.
Profiel van de school Deze indicator toont het profiel van de school.
Resultaten eindtoets De indicator toont de gemiddelde (herberekende) score op de eindtoets van het totaal van leerlingen in leerjaar 8 en van leerlingen die niet in leerjaar 8 zitten en wel een toetsdatum hebben.
Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs De indicator toont het advies dat leerlingen krijgen over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de school.
Schoolklimaat en veiligheid PO De indicator Schoolklimaat en veiligheid toont informatie over het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school
Schoolondersteuningsprofiel Deze indicator toont het schoolondersteuningsprofiel van de school
Schooltijden en opvang Deze indicator geeft de schooltijden en het aanbod van buitenschoolse en tussenschoolse opvang van de school weer.
Sociale Opbrengsten PO Deze indicator toont de visie en werkwijze van de school op gebied van sociale opbrengsten.
Toezichtarrangement inspectie De indicator Waardering inspectie toont het toezichtarrangement van de inspectie.
Tussentijdse resultaten Deze indicator toont tussentijdse resultaten van de scholen en welke plaats deze innemen in het onderwijsproces.
Voedingsgebied en marktaandeel De indicator voedingsgebied en marktaandeel verschaft inzicht in het voedingsgebied (herkomstgebieden van leerlingen) en het marktaandeel (percentage leerlingen uit een postcodegebied dat naar een bepaalde school gaat) van een school.
Voor- en vroegschoolse voorzieningen Deze indicator toont informatie over het aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen van de school en van organisaties waar de school een samenwerking mee heeft.

PDF downloaden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen